Polityka prywatności jest dla nas ważnym tematem. Bardzo się cieszymy, że okazałeś nam zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem. Ochrona danych jest dla nas szczególnie ważna i stanowi priorytet w zarządzaniu Skydecor. Korzystanie ze stron internetowych Skydecor jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Toteż, jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce korzystać ze specjalnych usług, zakupu towaru za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, wtedy uzyskujemy zgodę podmiotu na przetwarzanie danych.

Polityka prywatności i przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności przy danych takich jak, imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, musi być zawsze zgodna z ogólnym rozporządzeniem O Ochronie Danych (RODO) i zgodne z Krajową Ochroną Danych oraz w przepisach dotyczących Skydecor. Za pomocą tej deklaracji o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto, osoby których dane dotyczą, są informowane za pomocą tej deklaracji o ochronie danych i o prawach im przysługujących.

Jako administrator, Skydecor wdrożył liczne techniczne i organizacyjne środki – polityka pywatności, aby zapewnić jak najbardziej kompletną ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednakże internetowe transmisje danych mogą zasadniczo mieć luki bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona może nie być zagwarantowana. Z tego powodu każdy podmiot danych może przesłać nam dane osobowe za pomocą innych środków, np. przez telefon.

Definicje a polityka prywatności

Deklaracja ochrony danych, polityka prywatności w Skydecor opiera się na warunkach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w zakresie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 • Dane osobowe i polityka prywatności

  Dane osobowe a polityka prywatności oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“podmiot danych”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznej, fizjologicznej, tożsamości genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej danej osoby fizycznej.

 • Podmiot danych

  Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie.

 • Przetwarzanie a polityka prywatności

  Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, zautomatyzowanych lub nie, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

 • Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 • Profilowanie polityka prywantości

  Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących działania tej osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

 • Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • Kontroler lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie

  Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele przetwarzania danych osobowych i sposoby ich przetwarzania; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

  Podmiot przetwarzający

  Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • Odbiorca polityka prywatności

  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.

 • Strona trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, kontroler, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 • Zgoda polityka prywatności

  Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolnie udzieloną, konkretną, świadomą i jednoznaczną informacją o życzeniach osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych.

 • Nazwa i adres kontrolera

Kontrolerem do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

Skydecor Sp. z o.o., 60-446 Poznań, Polska, telefon: +48604326020, e-mail: info@skydecor.pl, witryna: http://skydecor.nazwa.pl/public_HTML/skydecor/

Pliki cookies a polityka prywatności

Strony internetowe Skydecor używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom rozróżnienie poszczególnych przeglądarek od tematów z innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Za pomocą plików cookie Skydecor może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane z myślą o użytkowniku. Pliki cookie pozwalają nam, jak wcześniej wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Użytkownik strony korzystający z plików cookie, np. nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy strona jest dostępna, ponieważ jest ona przejęta przez stronę internetową, a plik cookie jest przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Gromadzenie ogólnych danych oraz informacji polityka prywatności

Strona internetowa Skydecor zbiera serię ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub automatyczny system wywoła stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tzw. -websites), (5) data i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z ogólnych danych i informacji

Skydecor nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Otóż, informacje te są potrzebne w celu: (1) Prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej. (2) Optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy. (3) Zapewnienia również, długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej. (4) Zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Skydecor analizuje anonimowo zbierane dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarzamy.

Rejestracja na naszej stronie internetowej polityka prywatności

Podmiot danych ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej kontrolera ze wskazaniem danych osobowych. To, które dane osobowe są przesyłane do kontrolera, określa odpowiednia maska wejściowa użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez podmiot danych są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Przede wszystkim, administrator może zażądać przeniesienia do jednego lub więcej procesorów. Na przykład, usługi paczkowej, które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać kontrolerowi.

Rejestrując się na stronie internetowej kontrolera

Zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą, oraz czas rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się na tle tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług, a także, jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. O ile przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia kontrolera. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeśli przekaz ma służyć organom karnego ścigania.

Rejestracja podmiotu danych polityka prywatności

Przy dobrowolnym podaniu danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowanie treści lub usług podmiotom danych, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danej sprawy. Zarejestrowane osoby mogą w każdej chwili zmienić dane osobowe określone podczas rejestracji lub całkowicie je usunąć z zasobów danych kontrolera.

Administrator danych w dowolnym momencie przekazuje na żądanie każdemu podmiotowi danych informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe są przechowywane na temat podmiotu danych. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania. Wszyscy pracownicy kontrolera są w tym zakresie dostępni podmiotowi danych jako osoby kontaktowe.

Subskrypcja naszych biuletynów

Na stronie internetowej Skydecor, użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu naszego przedsiębiorstwa. Skydecor regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych, korzystając z biuletynu o ofertach dla przedsiębiorstw. Biuletyn przedsiębiorstwa może otrzymać jedynie podmiot danych, jeżeli: (1) Osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail. (2) Rejestruje wysyłkę biuletynu. Po raz pierwszy, w przypadku wysyłki biuletynu, z powodów prawnych. W procedurze podwójnego zgłaszania. Ten e-mail potwierdzający służy do potwierdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako podmiot danych jest upoważniony do odbioru biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera

Przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystywanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem służy ochronie prawnej administratora danych.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, o ile jest to konieczne do obsługi usługi biuletynu lub danej rejestracji, ponieważ może to mieć miejsce w przypadku modyfikacji oferty biuletynu, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Nie będzie przekazywania danych osobowych gromadzonych przez serwis biuletynu stronom trzecim. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym czasie. W celu cofnięcia zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również anulowanie subskrypcji biuletynu w dowolnym czasie bezpośrednio na stronie internetowej kontrolera lub przekazanie go kontrolerowi w inny sposób.

Monitorowanie Newslettera

Biuletyn Skydecor zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniatura grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego Skydecor może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail i do których łączy w wiadomościach e-mail osoby, których dane dotyczą.

Robi to w celu optymalizacji wysyłki biuletynu, a także w celu lepszego dostosowania zawartości przyszłych biuletynów do interesów osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Podmioty danych są w każdej chwili uprawnione do odwołania odpowiedniej oddzielnej deklaracji zgody wydanej w trybie podwójnego wyboru. Skydecor automatycznie uznaje wycofanie z odbioru biuletynu za unieważnienie.

Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Skydecor zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny do naszego przedsiębiorstwa. Zawiera także, bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej -adres e-mail. Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z kontrolerem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe, przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych, są przechowywane w celu przetwarzania. Kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie przekazujemy tych danych osobowych stronom trzecim.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania. W takim zakresie, w jakim określa to prawo europejskie, w przepisach ustawowych i wykonawczych, do których administrator danych podlega.

Po pierwsze, cel przechowywania nie ma zastosowania lub jeśli upłynął okres przechowywania zalecany przez prawo europejskie, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawa osoby, której dane dotyczą

 • Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy jego dane osobowe, są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera.

 • Prawo dostępu

  Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od kontrolera bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania; kategorie danych osobowych; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RBP, a przynajmniej w tych przypadkach znaczące informacje na temat logiki, której dotyczy, a także znaczenia i przewidywanych skutków takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą.

  Podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.

  Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

 • Prawo do sprostowania

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora sprostowania. Szcególnie bez zbędnej zwłoki nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych. W tym, poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

 • Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane mu przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od administratora danych osobowych, które go dotyczą. Administrator danych zatem, jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki.

  • Na przykład gdy, dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób. Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO= GDPR lub art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO=GDPR, gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania. Osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO =GDPR i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.

  Jeżeli jedna z wyżej wymienionych przyczyn ma zastosowanie 

 • bez zbędSzczególnie, jeżeli ma zastosowanie i zaistnieje jedna z następujących przyczyn, o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
 • Osoba, której dane dotyczą, prosi o usunięcie danych osobowych przechowywanych przez SKYDECOR. Może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Skydecor zapewnia natychmiastowe wykonanie żądania usunięcia. Toteż, gdy, administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej to jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych. Administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki. W tym środki techniczne, w celu poinformowania innych kontrolerów przetwarzających dane osobowe. Tych, które podmiot danych zażądał usunięcia przez kontrolerów wszelkich odnośników do tych danych osobowych lub ich kopiowania lub replikowania. Innymi słowy, pracownicy Skydecor zorganizują niezbędne środki, w takich indywidualnych przypadkach.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od kontrolera ograniczenia przetwarzania. Głównie, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

  • Przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych. Zamiast tego, domaga się ograniczenia ich używania.
  • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych, do celów przetwarzania, ale wymaga tego podmiot danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dotyczą dane, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne względem powodów osoby, której dane dotyczą.

  Na przykład, osoba której dane dotyczą, złoży wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Przechowywanych przez Skydecor, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora. Pracownik Skydecor zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • Prawo do przenoszenia danych

  Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania danych osobowych. Danych które go dotyczą i które zostały przekazane kontrolerowi. W ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu kontrolerowi bez przeszkód administratorowi, do którego przekazano dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) PKBR lub art. 9 ust. 2 pkt. a) RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. b) RBP.

 • Przenoszenie danych

 • Ponadto, korzystając z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 Zatem, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, a kiedy to czyni negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. Zatem, aby zapewnić prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Skydecor.
 • Prawo do sprzeciwu

  Otóż, każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w zakresie sprzeciwu. Szczególnie, wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą. Dzieje się to na podstawie art. e) lub (f) w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. art. 6 ust. 1 RODO. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  Skydecor nie będzie już przetwarzał danych osobowych w przypadku sprzeciwu. Chyba że, możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Na przykład, w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

  Jeżeli Skydecor przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego

 • Przede wszystkim, podmiot danych ma prawo, w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą. Zwłaszcza w celu wprowadzenia do obrotu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim ma to związek z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu Skydecor w celu bezpośredniego marketingu. Skydecor nie będzie przetwarzał danych osobowych do tych celów. Ponadto, osoba której dane dotyczą, ma prawo: z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Zwłaszcza do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ( 1) RODO. Chyba że, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny. Dletego też, aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem Skydecor. Ponadto, podmiot danych jest wolny w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego. Oraz, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, wykorzystywać swoje prawo do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, wykorzystując specyfikacje techniczne.
 • Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Otóż, każdy podmiot danych ma prawo, aby ustawodawca europejski nie podlegał decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dlatego też, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, które go dotyczą lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa. Dzieje się tak, o ile decyzja (1) Otóż, nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych. (2) Nie jest dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega kontroler. Albowiem, ustanawia odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych.

  Jeżeli decyzja: (1) Jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych. (2) Opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, Skydecor wprowadza odpowiednie środki w celu zabezpieczenia prawa, wolności i uzasadnione interesy podmiotu danych. Podobnie, przynajmniej prawo do interwencji ze strony administratora, aby wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Skydecor.

 • Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

  Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w dowolnym momencie w celu wycofania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem Skydecor.

Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich w Internecie, społeczności internetowej, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i sieci poprzez prośby znajomych.

Właściciel Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. Jeśli dana osoba mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, kontrolerem jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron

Tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i do której zintegrowano komponent Facebooka. Wtyczki Facebooka, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym podmiotu danych. Automatycznie monituje ona pobranie wyświetlacza odpowiedniego komponentu Facebook z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebook. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podmiot danych zalogowany w tym samym czasie na Facebooku

Facebook wykrywa przy każdym wywołaniu na naszej stronie internetowej przez osobę. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą witryną, np. przycisk “Lubię to”. Jeśli osoba, której dane dotyczą, zgłasza komentarz, Facebook dopasowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka. Osoby, której dane dotyczą, i przechowuje dane osobowe.

Facebook

Zawsze otrzymuje, za pośrednictwem komponentu Facebooka, informacje o wizycie na naszej stronie.  W czasie wywołania naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, klika komponent Facebooka, czy nie. Może wylogować się z konta na Facebooku przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.

Wytyczne dotyczące ochrony danych opublikowane przez Facebooka

Dostępne pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą.

Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Na tej stronie kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizera). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej oraz które strony zostały odwiedzone. A także, o tym, jak często i przez jaki czas wyświetlana była podstrona.

Analityka internetowa wykorzystywana jest głównie do optymalizacji strony internetowej oraz, w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operator Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

W przypadku analizy internetowej

za pomocą Google Analytics kontroler korzysta z aplikacji “_gat. _anonymizeIp “. Oraz, anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Dlatego też, celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje. Między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej. Do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych. Do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics

Umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontrolera i do której zintegrowano komponent Google Analytics. Przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane przez Składnik Google Analytics. Robi to do celów reklamy online i rozliczania prowizji od Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych. Służy on Google między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do utworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Pliki cookies do przechowywania danych osobowych

Takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane polityka prywatności

Może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie. Za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie. Poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto, pliki cookie używane już przez Google Analytics mogą w dowolnym momencie usunięte. Otóż, za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Ma możliwość wniesienia sprzeciwu do zbierania danych, które są generowane przez Google Analytics.

W tym celu podmiot danych musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Otóż, ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript. Zatem, wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych, mogą nie być przesyłane do Google Analytics. Dlatego też, instalacja dodatków przeglądarki jest uznawana za sprzeciw Google. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty. Sformatowany lub nowo zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki. W ten sposób aby wyłączyć Google Analytics.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics został dokładniej objaśniony w poniższym linku https://www.google.com/analytics/.

Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagram.

Na tej stronie kontroler posiada zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną. Umożliwia ona użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operator usług Instagram to Instagram LLC, 1 Hacker Way, budynek 14 Pierwsze piętro, Menlo Park, CA, Stany Zjednoczone.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej. Przycisk Insta, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana. Do pobrania wyświetlacza odpowiedniego komponentu Instagrama na Instagramie. W trakcie tej procedury technicznej Instagram zdaje sobie sprawę z tego, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych.

Zalogowany podmiot danych a polityka prywatności

W tym samym czasie na Instagramie. Instagram wykrywa przy każdym wywołaniu naszej strony przez osobę, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków na Instagramie. Zintegrowanych na naszej stronie internetowej. Instagram dopasuje te informacje do osobistego konta użytkownika Instagram podmiotu danych i przechowuje dane osobowe.

Instagram odbiera informacje za pośrednictwem składnika Instagram. Osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową. Dzieje się tak, niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Instagram, czy nie. Przede wszystkim poprzez wylogowanie się ze swojego konta na Instagramie. Przed wywołaniem wywołania na naszej stronie internetowej.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na stronie https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Podstawa prawna przetwarzania polityka prywatności

Artykuł. 6 (1)pkt. PKBR służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy. Stroną jej jest podmiot danych. Tak jak ma to miejsce w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczania towarów lub świadczenia innej usługi. Przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b GDPR=RODO. To samo, dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przed umownych. Na przykład, w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Czy nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi. Dltego, zgodnie z którym w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 (1)pkt. c RODO.

W rzadkich przypadkach

Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający został ranny w naszej firmie. Jego imię i nazwisko, wiek lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. art. 6 (1) pkt.d GDPR=RODO.

Wreszcie operacje przetwarzania polityka prywatności

mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 pkt. f GDPR=RODO. Otóż, przetwarzanie jest konieczne do celów zgodnych z prawem interesów realizowanych przez naszą firmę.

Czyteż, stronę trzecią. Chyba że, interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Wymagają ochrony danych osobowych. Operacje przetwarzania są zatem, dopuszczalne. Uznano, że może zaistnieć uzasadniony interes, jeżeli podmiot danych jest klientem administratora (ust.47 zdanie 2 RODO).

Uzasadnione interesy kontrolera lub strony trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 pkt. RODO Naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

Okres przechowywania danych osobowych a polityka prywatności

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Chyba że, nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

Zapewnienie danych osobowych jako wymogu ustawowego lub umownego; polityka prywatności

Wymaganie niezbędne do zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych. Na przykład, częsciowo przez przepisy podatkowe. Może też wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze kontraktowym).

Czasami może być konieczne zawarcie umowy. Dlatego też, nasza firma podpisuje z nim umowę.

Natomiast, przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi danych, podmiot danych musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i konsekwencji nieprzekazywania danych osobowych.

Istnienie automatycznego systemu podejmowania decyzji polityka prywatności

Jako odpowiedzialna firma nie używamy automatycznego systemu podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka Prywatności została wygenerowana przez Generatora Polityki Prywatności Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Danych, opracowanego we współpracy z prawnikami prywatności z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.

Masz pytania napisz do nas