1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez SKYDECOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwanym dalej: „SKYDECOR”) z wykorzystaniem sklepu internetowego www.skydecor.pl (zwanego dalej: Sklepem SKYDECOR”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez SKYDECOR usług sprzedażowych drogą elektroniczną.

1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest “SKYDECOR” Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu, ul. Świebodzińska 76, 60-162 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem 000057805, NIP 7792434774, REGON: 362596676, adres e-mai: info@skydecor.pl, numer telefonu: 604326020, zwany dalej „Administratorem”.

1.3 Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby i podmioty gospodarcze korzystające z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Sklepu SKYDECOR.

1.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w zakresie wymaganym do realizacji zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu lub dokonania rejestracji. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, ma prawo do ich wglądu, aktualizacji i ich poprawiania.

1.5. Administrator zbiera dane klientów takie jak: imię i nazwisko, adres email, telefon, adres dostawy obejmuje: ulicę, numer, kod pocztowy, miejscowość, adres email oraz kraj.

2. DEFINICJE

2.1. DNI ROBOCZE – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. KLIENT – to osoba fizyczna lub prawna na rzecz której może być zawarta Umowa Sprzedaży drogą elektroniczną zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. PRODUKTY – towar oferowany i dostępny w sklepie internetowym SKYDECOR, rzeczy ruchome będące przedmiotem Umów Sprzedaży.

2.4. SKLEP INTERNETOWY – domena pod którą SKYDECOR prowadzi sprzedaż produktów drogą elektroniczną www.skydecor.pl

2.5. UMOWA KUPNA/SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy klientem a SKYDECOR drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.6. SPRZEDAWCA SKYDECOR – działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością SKYDECOR Sp. z o.o., adres do korespondencji : ul. Świebodzińska 76, 60-162 Poznań , NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) 7792434774, REGON (statystyczny numer rejestracji podmiotu gospodarczego) 362596676, adres poczty elektronicznej kontakt@skydecor.pl , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000057805.

2.7. ZAMÓWIENIE/FORMULARZ ZAMÓWIENIA– oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy kupna produktu w sklepie internetowym SKYDECOR.

2.8. DOSTAWA – dostarczenie klientowi sklepu SKYDECOR określonego w Zamówieniu i opłaconego produktu lub produktów, za pośrednictwem wybranej opcji dostawy.

2.9. ADRES DOSTAWY – wskazany w formularzu przez klienta, adres dostawy.

2.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin sklepu internetowego SKYDECOR.

3. WSTĘP

3.1. SKYDECOR Sp. z o.o. posiada wszelkie prawa autorskie i majątkowe do sklepu SKYDECOR, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypu, domeny internetowej oraz strony internetowej sklepu.

3.2. SKYDECOR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej
sklepu SKYDECOR reklam dotyczących oferowanych produktów i usług osób trzecich.

3.3. Klient sklepu SKYDECOR obowiązany jest do korzystania z jego usług, w sposób zgodny
z prawem, jego regulaminem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej spółki oraz osób trzecich. Obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych z ich stanem faktycznym. Klienta sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Sklep SKYDECOR oraz jego strony nie mogą być wykorzystywane do przesyłania spamu.

3.5. Klient ma prawo do korzystania ze stron sklepu SKYDECOR, wyłącznie na własny użytek.

3.6. SKYDECOR Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego SKYDECOR było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

4. REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETROWYM SKYDECOR

4.1. W celu utworzenia konta i dokonania zakupów klient zobowiązany jest do rejestracji bez opłaty, wypełnić wszystkie pola formularza. Informacje powinny dotyczyć klienta i być zgodne z prawdą.

4.2. Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu sklepu SKYDECOR.

4.3.Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu.

4.4. Przesłanie wypełnionego formularza jest jednocześnie upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych Klienta, zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu zrealizowania zakupu oraz wysłania potwierdzeń oraz innych usług oferowanych przez SKYDECOR Sp. z o.o.

4.5.Klient ma prawo do administrowania swoich danych osobowych podanych w formularzu.

5. ZAMÓWIENIA, PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ SKYDECOR

5.1. Wszystkie ceny umieszczone na stronie sklepu SKYDECOR są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT) przy danym produkcie.

5.2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy na terenie Polski.

5.3. Wszystkie ceny produktów podane są w PLN.

5.4. Ostateczna i całkowita wartość zamówienia klienta wiążąca strony przez zakup Towaru umieszczonego w sklepie internetowym SKYDECOR podana jest w Koszyku. Dostawa Kurier DPD.

5.5. Klient może wybrać następujące formy płatności:

5.5.1. Przelewy bankowe obsługiwane przez zewnętrzny system płatności PayU SA
z siedzibą w Poznaniu.

SKYDECOR rozpoczyna realizację zamówienia poprzez przesłanie klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia po otrzymaniu z systemu PayU potwierdzenia dokonania płatności przez klienta.

5.5.2. Przelew bankowy na rachunek bankowy SKYDECOR.

SKYDECOR rozpoczyna realizację zamówienia poprzez przesłanie klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, po otrzymaniu środków na rachunek bankowy następuje wysyłka zamówionego towaru.

5.5.3. Gotówka za pobraniem.

SKYDECOR rozpoczyna realizację zamówienia poprzez przesłanie klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wysyłkę towaru. Klient opłaca przesyłkę w momencie jej dostarczenia.

5.6. Klient nie może łączyć kilku form płatności przy jednym zamówieniu.

5.7. SKYDECOR Sp. z o.o. umieszcza na stronie sklepu SKYDECOR informację o terminie realizacji zamówienia.

5.8. Termin realizacji Zamówienia w sklepie SKYDECOR to: od 1 do 14 dni roboczych.

5.9. Zamówione produkty dostarczane są do klienta za pośrednictwem kuriera DPD, na wskazany w formularzu adres dostawy.

5.10. Klient zobowiązany jest to sprawdzenia doręczonej przesyłki w obecności Dostawcy i ma prawo żądać spisania protokołu szkody w przypadku uszkodzenia produktu powstałego w trakcie transportu.

5.11. Wszystkie zamówienia wysyłane są tylko za pośrednictwem kuriera. Opłata za wysyłkę wynosi 12 zł na terenie Polski. Opłata za wysyłkę dywanów wynosi 50 zł za sztukę bez względu na jego wielkość i ciężar.

5.12. SKYDECOR sklep internetowy dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Zamówienia paragon lub fakturę VAT .

5.13. Klient sklepu SKYDECOR otrzyma w momencie wysyłki towaru ( na wskazany adres mailowy w formularzu zamówienia) potwierdzenie od firmy kurierskiej zawierające informujące o dacie dostawy z numerem telefonu do kuriera oraz numerem przesyłki w celu śledzenia dostawy.

5.13.1. Klient ma możliwość kontaktu z biurem firmy kurierskiej oraz możliwość śledzenia losów przesyłki po numerze nadawczym.

5.13.2. W przypadku nieobecności klienta pod wskazanym adresem, podanym w formularzu Zamówienia, następuje kontakt telefoniczny kuriera pod wskazany numer telefonu w formularzu zamówienia z klientem w celu umówienia innej godziny lub daty dostawy. Następuje, również kilka prób doręczenia.

5.14. Zakupy klienta w sklepie SKYDECOR od kwoty 150 zł – transport bez opłaty na terenie Polski z wyłączeniem dywanów (patrz pkt. 5.11.)

6.OKRES GWARANCYJNY , REKLAMACJE I PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA

6.1. SKYDECOR oferuje towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem klientów z tytułu rękojmi.

6.2. SKYDECOR najszybciej jeśli to jest możliwe wymieni wadliwy towar lub wadę usunie. Koszty naprawy, lub wymiany ponosi SKYDECOR.

6.3. Jeżeli wymiana lub naprawa wadliwego towaru w okresie trwania gwarancji jest niemożliwa, na przykład ponieważ produkt jest wysprzedany a reklamacja została uznana pozytywnie, SKYDECOR zwraca całkowite koszty zakupu produktu klientowi.

6.4 Okres gwarancji na wszystkie produkty zakupione w sklepie internetowym SKYDECOR mija, po upływie dwóch lat od momentu zakupu towaru przez klienta.

6.5. Klient może odstąpić od umowy zakupu produktu bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty zakupu, oraz odesłanie do SKYDECOR zakupionego produktu w stanie nienaruszonym, opakowanie i produkt nie mogą być uszkodzone, pozwalającym na powtórne odsprzedanie.

6.6. Zwracany towar należy odesłać : SKYDECOR Sp. z o.o., ul. Świebodzińska 76, 60-162 Poznań, Polska

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

8.1. Regulamin obowiązuje z dniem opublikowania go na stronie sklepu internetowego SKYDECOR.

8.2. Regulamin może ulec zmianie.

8.3 Wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep do realizacji , są realizowane na podstawie aktualnie obowiązującego regulaminu w dniu składania zamówienia przez klienta.

8.4. Treść zmian zostanie opublikowana na stronach sklepu na 7 dni roboczych przed ich wprowadzeniem.

8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby spółki SKYDECOR Sp. z o.o. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.

9. COOKIES I ADRES IP

9.1. Strona internetowa serwisu SKYDECOR używa plików tekstowych Cookies do opracowania statystyk sprzedaży, liczbie odwiedzin strony, analiz.

9.2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz.243), Użytkownik ma prawo do zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

9.3. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę internetową Serwisu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej Serwisu.

10. DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

10.1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia lub zawarte stosowne umowy powierzenia w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

10.2. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

11. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

11.1 Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administrator, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

12.1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

12.2. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres siedziby Administratora określony w niniejszym dokumencie lub na adres e-mail: info@skydecor.pl

SKYDECOR SP. Z O.O.

ŚWIEBODZIŃSKA 76
60-162 Poznań

Polska

NIP 7792434774

REGON 362596676